Polski Związek Niewidomych Okręg  Podkarpacki zwraca się z uprzejmą prośbą,
o poinformowanie byłych  uczestników
projektów z zakresu włączenia społecznego, w ramach osi priorytetowej VIII, realizującej  cel tematyczny 9- Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o możliwości udziału w projekcie obecnie przez nas realizowanym  „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim.

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z województwa podkarpackiego poprzez ich aktywizację zawodową.

Projekt jest adresowany do 150 osób z niepełnosprawnościami, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w województwie podkarpackim zgodnie z kodeksem cywilnym, tylko i wyłącznie do tych, które nie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału), tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu