Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie

informuje o naborze uczestników

do projektu systemowego

pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim”

na 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie ogłasza nabór uczestników – kobiet  i mężczyzn do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnik projektu musi spełniać następujące warunki:

– posiadać zameldowanie na terenie powiatu brzozowskiego,

– być osobą niepełnosprawną (posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niezdolności do pracy),

– być osobą w wieku aktywności zawodowej,

– być osoba bezrobotną lub nieaktywną zawodowo.

Osoby spełniające ww. warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną objęte działaniami w ramach instrumentów aktywnej integracji:

– doradztwo zawodowe,

– trening kompetencji i umiejętności społecznych,

– specjalistyczne kury/szkolenia,

– turnus rehabilitacyjny

– staże zawodowe

oraz zapewniamy:

– zwrot kosztów dojazdu,

– materiały szkoleniowe,

– catering/serwis kawowy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów, w godz. 7.30-15.30 pok. 31 II piętro, lub kontaktować się telefonicznie pod nr 13 43 420 45.

 

 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu