Zmiana terminu przyjmowania wniosków oraz refundacja.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

1.  w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,

2. w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego,   niezależnie od daty ich poniesienia.

Termin przyjmowania wniosków w Module I  został skrócony i upływa w dniu 30 sierpnia.

Termin przyjmowania wniosków w Module II nie uległ zmianie i upływa w dniu 30 września.

 

 

Informacje dotyczące realizacji programu, formy wsparcia a także warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w 2014 r.

 

MODUŁ I

Obszar A

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Informacja

Wniosek

– Zadanie Nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Informacja

Wniosek

Obszar B
– Zadanie Nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Informacja

Wniosek

Zaświadczenie lekarskie narząd ruchu

Zaświadczenie lekarskie wzrok

– Zadanie Nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Informacja

Wniosek

Zaświadczenie lekarskie narząd ruchu

Zaświadczenie lekarskie wzrok

Obszar C

– Zadanie Nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informacja

Wniosek

Specyfikacja

Zaświadczenie lekarskie

– Zadanie Nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informacja

Wniosek

 – Zadanie Nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości  

Informacja

Wniosek

Zaświadczenie lekarskie

– Zadanie Nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Informacja

Wniosek

Zaświadczenie lekarskie

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Informacja

Wniosek

UWAGA STUDENCI!!!

Przypominamy, że w bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:
W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem,  wynosi w przypadku:
•    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
•    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
•    opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.
W przypadku, gdy Wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł,w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Obowiązują także dodatkowe warunki dopuszczalności pomocy w Module II:
1.    każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  •    STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  •    STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  •    pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:
•    naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
•    naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
•    naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
•    przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
2.    Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3.    decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),
4.    wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Komunikat w tej sprawie został opublikowany w dniu 22 stycznia 2014 roku pod adresem:  http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/2178,Uwaga-studenci–Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-b.html

Przypominamy również, że:
•    dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
•    decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy), który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania,
•    kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
•    dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,
•    decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

30.06.2015

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 Wniosek
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu