Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pcprbrzozow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do PCPR Brzozów.

Data publikacji strony internetowej: 2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości;
Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne; 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-15, zaktualizowano: 2020-10-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl+ (plus)

Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl (minus)

Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl 0 (zero)

Przełączanie między zakładkami klawisz Tab

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres email pcpr@powiatbrzozow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 420 45 .

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego – pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:

36-200 Brzozów
ul. 3 Maja 51
tel./fax (013) 434 20 45
tel. (013) 434 47 56

e – mail:  pcpr@powiatbrzozow.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:30-15:30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres:

36-200 Brzozów
ul. 3 Maja 51
tel./fax (013) 434 20 45
tel. (013) 434 47 56

e-mail: pzoon@powiatbrzozow.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:30-15:30

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)/ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON)

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów PCPR i PZOON dostępne jest wejście od strony południowej. Do budynku prowadzi 1 wejście. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z windy.

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

PCPR i PZOON znajdują się na II piętrze wraz z informacją, administracją, pomieszczeniami pracowników działu PFRON, Pieczy Zastępczej, gabinetem lekarskim oraz pomieszczeniami członków zespołów (doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny). Toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody.

3 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku PCPR i PZOON. Warunkiem wejścia na teren budynku PCPR i PZOON z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku PCPR i PZOON z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W PCPR i PZOON nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu