Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Słowniczek

 1. Osobą niepełnosprawną jest osoba posiadająca orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
 2. Bariera architektoniczna oznacza wszelkie utrudnienia występujące w budynkach i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,
 3. Bariera techniczna oznacza barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym,
 4. Bariera w komunikowaniu się oznacza ograniczenie uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji,

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

 1. O dofinansowanie ze środków funduszu likwidacji barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, z tym, że:
  − na likwidację barier architektonicznych − osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się jeżeli są właścicielami nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkaniowego, w którym stale zamieszkują,
  − na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych − osoby niepełnosprawne , jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

Kiedy?

 1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie,
 2. Osoby niepełnosprawne, którym nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków Funduszu przeznaczonych na likwidację barier w roku rozpatrywania wniosku, mogą wystąpić o dofinansowanie ponownie, w następnym roku, składając nowy wniosek i aktualizując wymagane załączniki.

Gdzie?

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych należy składać wsiedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie na właściwych formularzach wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku oraz w przypadku, gdy złożone dokumenty nie w pełni potwierdzają konieczność dofinansowania likwidacji określonej bariery, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie występuje do osoby niepełnosprawnej o uzasadnienie lub złożenie dodatkowych dokumentów. Nie dokonanie uzupełnienia w ciągu 30 dni od daty wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość i warunki dofinansowania

 1. Dofinansowanie likwidacji barier może wynosić do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat od daty złożenia wniosku były stroną umowy dotyczącej finansowania ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej,
 3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu,
 4. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery musza istnieć, aby mogły zostać zlikwidowane). Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych,
 5. Dofinansowaniem likwidacji barier nie mogą być objęte prace związane z budową lub rozbudową budynku lub jego części, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest jego podnajemcą,
 6. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się w oparciu o średnie ceny i stawki w regionie,
 7. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Brzozowskiego z osobą niepełnosprawną, pełnomocnikiem lub jej przedstawicielem ustawowym,
 8. Umowy o dofinansowanie likwidacji barier zawierane są w okresie roku budżetowego, do wysokości limitu ustalonego we właściwej uchwale Rady Powiatu Brzozowskiego.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

 1. Kompletność wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Zasadność wniosku,
 3. Wiarygodność podanych we wniosku informacji, również poprzez dokonanie wizji lokalnej,
 4. Stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 5. Liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych w lokalu,
 6. Warunki mieszkaniowe,
 7. Sytuację zawodową, uczęszczanie do szkoły (w tym wyższej),
 8. Prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną,
 9. Średni dochód na członka rodziny,
 10. Całkowity koszt zadania,
 11. Deklarowany udział własny,
 12. Wartość ogólną zadania,
 13. Wcześniejsze korzystanie przez osobę niepełnosprawną z Funduszu.

Obowiązki osoby niepełnosprawnej:

 1. Do obowiązków osoby niepełnosprawnej należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenie na budowę, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego − w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwoleń oraz nadzoru inwestorskiego pokrywa osoba niepełnosprawna,
 2. Obowiązkiem osoby niepełnosprawnej jest również przedstawienie kosztorysu ofertowego. Zweryfikowany kosztorys ofertowy określa zakres rzeczowy i finansowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy ze Starostą. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w kosztorysie, stanowiącym załącznik do umowy i przyjętej do dofinansowania kwoty, także w przypadkach gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, osoba niepełnosprawna pokrywa ze środków własnych,
 3. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest − w zależności od rodzaju zadania − powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom gospodarczym, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonanie prac oraz z zachowaniem terminu ich wykonania określonego w umowie ze Starostą. W każdym przypadku osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy,
 4. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do powiadomienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,
 5. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do:
  a) użytkowania zakupionych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem,
  b) dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw zamontowanych urządzeń,
  c) umożliwienia pracownikom PCPR w Brzozowie przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy − w okresie − 3 lat.
 6. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli, o której mowa w pkt 5 braku urządzeń i sprzętu, na który osoba niepełnosprawna otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu zobowiązana ona jest do dokonania zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami, licząc od daty otrzymania dofinansowania.

Warunki przekazania środków:

 1. Podpisanie przez osobę niepełnosprawną, wykonawcę robót, inspektora nadzoru (jeżeli jego powołanie wynikało z treści pozwolenia na budowę) i przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie protokołu końcowego odbioru robót,
 2. Przedłożenie przez osobę niepełnosprawną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie dokumentów rozliczeniowych − w terminie 30 dni od daty ich wystawienia,
 3. W razie doręczenia przez osobę niepełnosprawną faktury VAT po upływie terminu jej płatności, naliczone przez Wykonawcę odsetki pokrywa osoba niepełnosprawna,
 4. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych a także podatków od towarów i usług, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest płatnikiem podatku VAT,
 5. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów, bezpośrednio przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy,
 6. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową,
 7. Przekazanie środków finansowych, następuje w formie przelewu, na wskazany rachunek bankowy sprzedawcy − dostawcy urządzeń − wykonawcy robót po dostarczeniu przez osobę niepełnosprawną oryginałów:

a) faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców, o terminie płatności nie    krótszym niż 30 dni od daty wystawienia,
b) podstawy ustalenia kosztu robót, w formie kosztorysu powykonawczego lub umowy ryczałtowej (z tabelą ryczałtową), akceptowanej przez inspektora nadzoru lub wnioskodawcę,
c) dowodu uiszczenia udziału własnego zgodnie z umową,
d) rozliczenia zużycia materiałów według pozycji kosztorysu, w przypadku rozliczenia rachunkami zakupów materiałów.

 

Wniosek LBA 2024

Załącznik Nr 1 zaświadczenie lekarskie

Załącznik Nr 2 oświadczenie właściciela budynku

Załącznik Nr 3 klauzula oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 4 pełnomocnictwo wnioskodawcy

Wniosek LBWK 2024

Załącznik Nr 1 zaświadczenie lekarskie

Załącznik Nr 2 klauzula oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 3 pełnomocnictwo wnioskodawcy

Wniosek LBT 2024

Załącznik Nr 1 zaświadczenie lekarskie

Załącznik Nr 2 klauzula oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 3 pełnomocnictwo wnioskodawcy

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu