Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki i inne.

Warunki i kryteria udzielenia pomocy:

 • Podstawą zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest prawidłowo wystawione zlecenie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionego do jego wystawiania, które należy przed realizacją potwierdzić w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • Po uzyskaniu akceptacji zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia należy zrealizować zakup u świadczeniodawcy (u producenta lub w sklepie), który ma podpisaną umowę z NFZ.
 • W sytuacji, gdy cena przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest wyższa niż limit określony odrębnymi przepisami, dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych można uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Chcąc uzyskać w/w dofinansowanie należy zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się:

 1. Osoby niepełnosprawne (legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności),
 2. Osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
  b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wynosi jak poniżej jednak uwzględnia się również udział własny pacjenta:

 1. do 100%  kwoty limitu ceny określonej przez NFZ – dla osób dorosłych,
 2. do 150% kwoty limitu ceny określonej przez NFZ – dla dzieci i osób niepełnosprawnych w wieku 16-24 lat uczących się i niepracujących.
 3. do 70 % kwoty limitu ceny określonej przez NFZ – dla osób ubiegających się do zakupu aparatu słuchowego (dla dorosłych osób niepełnosprawnych)

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie wraz z informacją o sytuacji dochodowej,
 2. Kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
 3. Faktura potwierdzająca zakup przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego z wyszczególnieniem:
  a) ceny brutto zakupionego przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego,
  b) kwoty opłaconej przez NFZ,
  c) limitu cenowego NFZ,
  d) kwoty udziału własnego
  osoby niepełnosprawnej lub jej rodzica/opiekuna prawnego,
  e) forma zapłaty – przelew z odroczonym terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury, w przypadku dokonania zapłaty – informacja „zapłacono” lub dowód wpłaty,
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

albo PRZED ZAKUPEM przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego:

 • ofertę/fakturę pro forma – określające cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego wystawioną na osobę niepełnosprawną z wyszczególnieniem:
  1. ceny nabycia
  2. kwoty opłaconej przez NFZ
  3. limitu cenowego NFZ
  4. kwoty udziału własnego
  5. terminu realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.,
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z przyjęciem go do realizacji.
 • Zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 16-24 lat uczących się i niepracujących.
 • Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej w imieniu, której występuje opiekun prawny/pełnomocnik.
 • Dokumenty potwierdzające dochody (netto) Wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. decyzja ZUS, decyzja MOPS, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z urzędu pracy).

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można otrzymać oraz złożyć w PCPR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów; pocztą tradycyjną lub przez portal SOW.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać przez cały rok, są one rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych, za kolejnością wpływy wniosków.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 2023

Dodatkowa str. – przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu