Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki i inne.

Warunki i kryteria udzielenia pomocy:

 • Podstawą zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest prawidłowo wystawione zlecenie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionego do jego wystawiania, które należy przed realizacją potwierdzić w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • Po uzyskaniu akceptacji zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia należy zrealizować zakup u świadczeniodawcy (u producenta lub w sklepie), który ma podpisaną umowę z NFZ.
 • W sytuacji, gdy cena przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest wyższa niż limit określony odrębnymi przepisami, dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych można uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Chcąc uzyskać w/w dofinansowanie należy zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się:

 1. Osoby niepełnosprawne (legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności),
 2. Osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 1. a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wynosi:

 • do 100%  kwoty limitu ceny określonej przez NFZ – dla osób dorosłych,
 • do 150% kwoty limitu ceny określonej przez NFZ – dla dzieci do 18 roku życia,
 • do 70 % kwoty limitu ceny określonej przez NFZ – dla osób ubiegających się do zakupu aparatu słuchowego (dla dorosłych osób niepełnosprawnych)

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następujące dokumenty:

  1. Wniosek o dofinansowanie wraz z informacją o sytuacji dochodowej,
  2. Kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  3. Faktura potwierdzająca zakup przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego z wyszczególnieniem:
   a) całkowitego kosztu zakupu,
   b) kwoty opłaconej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
   c) kwoty udziału własnego,
 1. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie) zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne / środki pomocnicze,
 2. Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 wniosek środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne 2021

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu