RODO

Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: inspektor@cbi24.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Zbigniew Murjas

Zastępcą inspektora ochrony danych jest Pan Dariusz Kozłowski

RODO dla Interesanta PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie (PCPR Brzozów) oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie (PZOON Brzozów) z siedzibą przy ul 3 Maja 51, 36-200 Brzozów. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego RODO:

Co to jest RODO? RODO to tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wprowadzające m.in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków Administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów przetwarza moje dane? PCPR Brzozów oraz PZOON w Brzozowie przetwarza Państwa dane osobowe, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m. in.:

·        przyznawania i wypłacania świadczeń w tym socjalnych,

·        kierowania osób do domu pomocy społecznej,

·        wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

·        przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

·        udzielanie pomocy w formie dofinansowania ze środków PFRON,

·        orzekania o niepełnosprawności,

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? TAK. Mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych osobowych.
Kto jest Administratorem moich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie mający swoją siedzibę przy ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

·        Listownie na adres: ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów,

·        za pośrednictwem poczty e-mail: pcpr@powiatbrzozow.pl,

·        telefonicznie: (013) 434 20 45, (013) 434 47 56

 

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: inspektor@cbi24.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Zbigniew Murjas

Zastępcą inspektora ochrony danych jest Pan Dariusz Kozłowski

W jakim celu PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów przetwarza moje dane osobowe? Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów dla prowadzonych postępowań mających na celu przyznanie świadczeń oraz wydanie orzeczeń, o które Państwo się ubiegają.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych? PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te które uprawnione są na podstawie przepisów prawa lub podmiotom którym powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym) w ramach zapewnienia m.in. obsługi technicznej, informatycznej dla PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać powierzone im dane jedynie na polecenie PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów? Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Jakie uprawnienia mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych po upływie okresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Wyżej wymienione prawa przysługują, gdy nie zostały ograniczone przez inne przepisy.

Do kogo mogę wnieść skargę? Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne? Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Skąd PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów. W przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie wówczas PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskiwania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia PCPR Brzozów oraz PZOON Brzozów z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu