Formy Pieczy Zastępczej

 • rodzinna,
 • instytucjonalna.

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub częściowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza została im ograniczona lub zawieszona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, po wyrażeniu zgody rodziny zastępczej.

 Rodzina zastępcza zapewnia dziecku:

Całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych;
 • zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Formy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 • rodzina zastępcza:
  • spokrewniona w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie) lub rodzeństwo,
  • niezawodowa – to rodziny tworzone przez małżeństwo lub osobę nie pozostająca w związku małżeńskim nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce,
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
 • rodzinny dom dziecka  – może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci.

Jakim osobom może być powierzone pełnienie funkcji rodziny zastępczej?

 • dające rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona albo zawieszona;
 • wypełniające obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Czas pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

 • do uregulowania sytuacji prawnej dziecka (powrót do rodziców biologicznych, lub adopcja)
 • na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko
 • Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wniosek kandydata na pełnienie funkcji rodziny zastępczej
 2. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 3. Potwierdzenie miejsca zameldowania.
 4. Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu.
 5. Oświadczenie o braku ograniczeń władzy rodzicielskiej
 6. Oświadczenie o braku ograniczeń do czynności prawnych
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

wniosek dla rodzin zastępczych

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu