Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji prowadzące działalność na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią m. in. następujące warunki:

  1. Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w  wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Wniosek składa się raz w roku.

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wnioski są rozpatrywane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek – sprzęt reh. dla instytucji

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu