Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się:

  1. Osoby niepełnosprawne (legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności),
  2. Osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:- 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  3. Osoby, którym sprzęt został zlecony przez lekarza i jest on niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, a wspomniany sprzęt nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztu całkowitego (nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia). Różnicę pomiędzy ceną sprzętu a kwotą dofinansowania ze środków PFRON pokrywa Wnioskodawca.

W sytuacji znacznego niedoboru środków finansowych PCPR ma możliwość obniżyć wysokość dofinansowania np. do wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia.

Osoby niepełnosprawne chcące uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (np. roweru rehabilitacyjnego, drabinki rehabilitacyjnej) powinny przedłożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następujące dokumenty:

  1. Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON,
  2. Kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu, o którego dofinansowanie ubiega się osoba niepełnosprawna.
  4. Informacja dostawcy lub sprzedawcy sprzętu rehabilitacyjnego dotycząca wartości sprzętu (np. kosztorys ofertowy, faktura PROFORMA),
  5. Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej w imieniu, której występuje opiekun prawny/pełnomocnik.
  6. Dokumenty potwierdzające dochody (netto) Wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. decyzja ZUS, decyzja MOPS, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z urzędu pracy).

 

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w każdym czasie, są one rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Starostą Powiatu Brzozowskiego.

Zakupy dokonane przed podpisaniem umowy nie zostaną dofinansowane.

O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Sprzedawca urządzenia wystawia fakturę, a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego wkładu własnego. Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto sprzedawcy.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można otrzymać oraz złożyć w PCPR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów; pocztą tradycyjną lub przez portal SOW.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Załączniki do wniosku – sprzęt rehabilitacyjny

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu