Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się:

 1. Osoby niepełnosprawne (legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności),
 2. Osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 1. Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 60% kosztu całkowitego (nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia). Różnicę pomiędzy ceną sprzętu a kwotą dofinansowania ze środków PFRON pokrywa Wnioskodawca.

Osoby niepełnosprawne chcące uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (np. roweru rehabilitacyjnego, drabinki rehabilitacyjnej, łóżka rehabilitacyjnego) powinny przedłożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON,
 2. Kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu, o którego dofinansowanie ubiega się osoba niepełnosprawna.
 4. Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. Informacja dostawcy lub sprzedawcy sprzętu rehabilitacyjnego dotycząca wartości sprzętu (np. kosztorys ofertowy, faktura PROFORMA),
 6. Pisemna prośba o dofinansowani ze środków PFRON do Starosty Brzozowskiego z uzasadnieniem.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w każdym czasie.

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zakupy dokonane przed podpisaniem umowy nie zostaną dofinansowane.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, chcące uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego powinny przedłożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie,
 2. Aktualny wypis z rejestru sądowego,
 3. Statut, regulamin organizacyjny,
 4. Zaświadczenie otrzymania NIP i REGON,
 5. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca do wniosku należy dołączyć informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 7. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
 8. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo),
 9. Udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 10. Szczegółowy preliminarz sprzętu,
 11. Oferty cenowe zakupu wnioskowanego sprzętu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON składają w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zakupy dokonane przed podpisaniem umowy nie zostaną dofinansowane.

wniosek sprzęt rehabilitacyjny 2021
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu