Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Informacje dla Wnioskodawcy:

 1. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
 2. Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON organizowane są wyłącznie na terenie kraju.
 3. Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.
 4. Osoba niepełnosprawna będąca uczestnikiem turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (druk w załączeniu).
 5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów uczestnictwa w turnusie, który odbył się przed przyznaniem osobie niepełnosprawnej dofinansowania do turnusu.
 6. Dofinansowanie przyznane osobie niepełnosprawnej przekazywane jest na konto wskazanego przez nią organizatora turnusu rehabilitacyjnego, a nie wnioskodawcy. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.
 7. Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 8. Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie jeden raz w roku kalendarzowym.
 9. Osoba dorosła czyli taka która ukończyła 18 lat może otrzymać dofinansowanie raz na dwa lata.

O dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się:

 1. Osoby niepełnosprawne (legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności)
 2. Osoby niepełnosprawne jeżeli ich średni dochód netto, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 3. a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym,
  b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia dochodu, kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu.

 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mają następujące osoby:
 1. w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. w drugiej kolejności osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne;
 3. w trzeciej kolejności osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności albo równoważne;

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, który posiada wnioskodawca. I tak:

1) 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem   niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,

2) 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym   stopniem niepełnosprawności,

3) 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem   niepełnosprawności,
4) 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

5) 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyznaniu dofinansowania, wnioskodawca sam wybiera sobie termin turnusu i ośrodek zgodnie z rodzajem schorzenia lub dysfunkcji o czym powiadamia Powiatowe Centrum w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

Oferty oraz adresy i telefony ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych udostępnia PCPR. Wykaz organizatorów i ośrodków znajduje się również na stronie www.empatia.mpips.gov.pl .

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON przyjmowane są na bieżąco w roku kalendarzowym.

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osób niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (druk w załączeniu)
 2. Kopia orzeczenia lub kopia  wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1,art. 5 pkt 1a  lub art. 62 ustawy*, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem  1 stycznia 1998 r. –  kopia orzeczenia (oryginał do wglądu),
 3. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny winien być sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 4. W przypadku osób uczących się, które ukończyły 16 rok życia – zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni o kontynuowaniu nauki.
 5. Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik,
 6. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (druk w załączeniu).
 7. Dokumenty potwierdzające dochody (netto) Wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np.. decyzja ZUS, decyzja MOPS, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z urzędu pracy).

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 2023

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu