Zapytanie ofertowe

 

logo12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach   Europejskiego Funduszu Społecznego

Brzozów,dn.27.05.2013r.

Zapytanie ofertowe

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/usługi/robót budowlanych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia – przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych,  w ramach projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Priorytet VII. Promocja integracji społecznej ,Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Działanie 7.1.2.  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

2.Grupa docelowa:

Treningiem objętych zostanie docelowo 13 osób niepełnosprawnych skierowanych przez zamawiającego. Program warsztatów powinien obejmować min. 20  godzin dydaktycznych. Celem zajęć powinno być doskonalenie umiejętności interpersonalnych, nabycie większej pewności siebie, radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, nauka asertywności, motywacji do podejmowania nowych zadań itp.

Miejsce realizacji zadania: Brzozów

Wykonawca zapewnia salę szkoleniową oraz  urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ilości i stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia, materiały szkoleniowe, catering w postaci (bufetu kawowego oraz ciepłego posiłku), zwrotu  kosztów dojazdu na zajęcia uczestnikom zajęć.

Wykonawca ponadto będzie  zobowiązany:

1)  do ologowania materiałów szkoleniowych i oznaczenia miejsca szkolenia flagą Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i nazwą projektu oraz logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego,

2)   do prowadzenia dziennika zajęć,

3) do przygotowania list odbioru materiałów szkoleniowych, list obecności, list odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz list odbioru cateringu, zwrotu kosztów dojazdu,

4)  wydać uczestnikom szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu,

5)  przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu kursu (protokolarnie) :

–         oryginałów list obecności,

–         kserokopii dziennika zajęć,

–         listy potwierdzającej korzystanie uczestników szkolenia z cateringu,

–     listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia oraz listy odbioru zwrotu kosztów dojazdu,

–         kserokopii wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,

–         list odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: czerwiec 2013r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny oferty: tak

5. Należy podać cenę netto i brutto warsztatów.

6. Do oferty należy dołączyć:

– kopia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy,

– oświadczenie o posiadanym zapleczu kadrowym odpowiednim dla grupy docelowej określonej w zapytaniu,

– oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym tj. PCPR Brzozów,

– szczegółowy program treningu oraz proponowany harmonogram zajęć.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta należy przesłać  za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiatbrzozow.pl , faksem na  nr:  13 43 420 45 , lub  poczty  na  adres:  PCPR ,   ul. 3-go Maja 51, 36-200  Brzozów  do dn.  10.06.2013r.

Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach  rozstrzygniętego postępowania .Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , zostanie także opublikowana po dokonaniu wyboru oferty na stronie internetowej PCPR.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu