Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Brzozowskiego w 2014 roku, w zakresie pomocy społecznej

 

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Brzozowskiego w 2014 roku, w zakresie pomocy społecznej

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”  przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/211/2013 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 14 listopada 2013 roku.

Termin i warunki składania ofert:

1) oferty należy składać (pocztą lub osobiście) w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Brzozowie – pokój nr 4 (III piętro) ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów do 10 grudnia 2013 r. do godz. 15.30 (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego),

2) oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania i adresem zwrotnym oferenta,

3) w opisanej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta,

4) oferty przesłane w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres i po wyznaczonym terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą brały udziału w konkursie.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu opublikowane są na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Do pobrania:

uchwała Nr 231/2013 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 15 listopada 2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

wzór ofert

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu