Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad składania i rozpatrywania przez samorządy powiatowe (PCPR, MOPS) wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych informujemy, że kwestie te regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). Zgodnie z § 5 ust. 12 w/w rozporządzenia pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim (§ 5 ust. 11 rozporządzenia). Jednak uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym (§ 5 ust. 13 rozporządzenia ).

Zgodnie z powyższymi przepisami kolejność złożenia wniosków nie stanowi, ani podstawowego ani uzupełniającego, kryterium w procesie rozpatrywania wniosków.

Jednocześnie informujemy, że jakiekolwiek regulacje wewnętrzne dotyczące zasad rozpatrywania wniosków przyjęte przez samorządy powiatowe nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) i w/w rozporządzenia poprzez rozszerzenie lub zawężenie ich postanowień.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu