Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych

W myśl art. 15h ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.):

Art.  15h. 1.  Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

————————————————————————————————–

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie usytuowany jest przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako oddzielny strukturalnie organ. Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. wskazaniu do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy zwane dalej ″orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień″.

Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162).

Orzeczenie wydane przez zespół służy do celów pozarentowych. Pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 1. korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo − telewizyjnych,
 2. w zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikacji i technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia − możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 4. w zakresie pomocy społecznej − możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 5. korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 6. uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przyznanie uprawnień bądź możliwości skorzystania z w/w form pomocy odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

OBOWIĄZUJĄCA W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BRZOZOWIE

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie (PZOoN Brzozów) mający swoją siedzibę przy ul. 3 Maja 51,  36-200 Brzozów . (Nr telefonu kontaktowego – tel./fax (013) 434 20 45, (013) 434 47 56, adres poczty elektronicznej email: pzoon@powiatbrzozow.pl);
 2. W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – (tj. wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniu do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydawania kart parkingowych – na podstawie ustawy  z dnia  27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji);
 5. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest wymagane, ponieważ wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego i realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, wynikające z przepisów prawa zawartych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PZOoN Brzozów, przez okres wymagany w związku z kategorią archiwalną. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń;
 7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne;
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Wzory do pobrania dla osób, które ukończyły 16 rok życia:

WNIOSEK
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wynik badania specjalistycznego
WNIOSEK
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 WNIOSEK wniosek na legitymację
pobierz DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 

Wzory do pobrania dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia:

WNIOSEK Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Wynik badania specjalistycznego
WNIOSEK
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu