Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych

————————————————————————————————–

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie usytuowany jest przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako oddzielny strukturalnie organ. Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. wskazaniu do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy zwane dalej ″orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień″.

Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162).

Orzeczenie wydane przez zespół służy do celów pozarentowych. Pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 1. korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo − telewizyjnych,
 2. w zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikacji i technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia − możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 4. w zakresie pomocy społecznej − możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 5. korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 6. uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przyznanie uprawnień bądź możliwości skorzystania z w/w form pomocy odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie,  mieszczące się pod adresem 36-200 Brzozów 3 Maja 51, tel. 13 434 47 56, zwany dalej Administratorem,
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niesprawności i stopniu niesprawności oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją wniosku a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki, przez okres 10 lat, z wyjątkiem orzeczeń- 50 lat.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
 • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wzory do pobrania dla osób, które ukończyły 16 rok życia:

POBIERZ
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – *DOC
POBIERZ Wynik badania specjalistycznego – *DOC
POBIERZ
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – *DOC
POBIERZ Wniosek na legitymację – *XLSX
POBIERZ Wniosek o wydanie karty parkingowej – *PDF
Do niniejszego zaświadczenia proszę podłączyć dokumentację medyczną, czyli odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających rozpoznanie choroby, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracowników urzędu państwowego, samorządowego lub lekarza tj. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty zdrowia, opisy do zdjęć RTG, konsultacje specjalistyczne oraz inne wyniki badań medycznych mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Wzory do pobrania dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia:

POBIERZ Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – *DOC
POBIERZ
Wynik badania specjalistycznego – *DOC
POBIERZ
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – *DOC
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu