INFORMACJA

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informuje, że Powiat Brzozowski w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, przekaże wsparcie w zakresie:

– nieodpłatnego użyczenia nowych laptopów z oprogramowaniem dla realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania przez wychowanków rodzin zastępczych,

– wyposażenia rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Brzozowie w środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią tj.: maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne.

Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Brzozowskiego oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego w Brzozowie. Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Wartość projektu wsparcia wynosi 16 510,00 zł, w tym 13 914,63 zł ze środków europejskich i 2 595,37 zł ze środków krajowych.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu