Uprzejmie informuję, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

W ramach Programu Gmina/Powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. Ze środków Programu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej niż 2% środków przekazanych na realizację Programu. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części V ust. 24 pkt 2 i 4 Programu koszty obsługi Programu stanowiące nie więcej niż 2% środków przekazanych danemu podmiotowi na realizację Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowych, administracyjnych, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (Gmina/Powiat) nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Poniżej przedstawiam terminy i warunki naboru wniosków:

 • Gmina/Powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody Podkarpackiego (zał. nr 1A lub 1B do Programu – w zależności od realizowanego Programu oraz zał. nr 1 do wniosku) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Wojewody).
 • Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (zał. nr 2A lub 2B 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
 • W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów merytorycznych we wniosku Gminy/Powiatu na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Wojewoda informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach (np. o oczywistych omyłkach pisarskich lub oczywistych omyłkach rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) i wzywa do poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze pod rygorem odrzucenia wniosku (decyduje data wpływu poprawionego wniosku do Wojewody).
 • Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje Ministrowi listę rekomendowanych wniosków w terminie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków do Programu.
 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

 

Wniosek Gminy/Powiatu na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej i należy przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ponadto uprzejmie informuję, że wnioski wraz załącznikami nie mogą być przekazywane przez platformę ePUAP w formie skanu dokumentu tradycyjnego. Tak złożony wniosek będzie traktowany jako wniosek niespełniający wymagań formalnych. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie word, exel wraz z wymaganymi podpisami elektronicznymi. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta, a w przypadku Powiatu – podpisem dwóch członków Zarządu.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu