Program „Powódź 2010” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Program „Powódź 2010” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informuje, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w dniu 27 maja br. zatwierdził program Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku.
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku udzielana będzie ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia i dotyczyć będzie szkód poniesionych tylko w pomieszczeniach zamieszkiwanych przez Wnioskodawcę.

Adresatami programu są poszkodowane w wyniku skutków powodzi mającej miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w maju 2010 roku:

1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznymlub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie przedłożenie:

1) kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów.

2) dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zanieczyszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez Wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia będą składane w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku powodzi – na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu. Wzór formularza wniosku przyjęty zostanie przez Zarząd PFRON.
Wnioski w ramach programu przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 10 czerwca do 15 listopada 2010 r.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu