Zapytanie ofertowe

 

 

logo12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach   Europejskiego Funduszu Społecznego

Brzozów, dn.05.08.2013r.

Zapytanie ofertowe

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/usługi/robót budowlanych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia – przeprowadzenie kursu zawodowego: podstawy księgowości, w ramach projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej ,Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby kierowanej na kurs do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej , z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego przez Zamawiającego.
Szkolenie należy realizować w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze do 8 godz. dziennie.
2.Grupa docelowa:
Szkoleniem objętych zostanie docelowo 1 osoba skierowana przez zamawiającego.
Program warsztatów powinien obejmować min. 90 godzin dydaktycznych. Zajęcia powinny mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Program zajęć powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia: gromadzenie dokumentów i przygotowywanie do dekretacji, ujmowanie danych w ewidencji finansowo – księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów, prowadzenie ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań i regulowanie należności, sporządzanie zestawień dotyczących regulowania rozrachunków , sporządzanie sprawozdania finansowego.
Miejsce realizacji zadania: preferowane -Brzozów/Krosno/Sanok
Wykonawca zapewnia salę szkoleniową oraz urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ilości i stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia, materiały szkoleniowe, catering w postaci (bufetu kawowego/ciepły posiłek jednodaniowy ), zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia uczestnika zajęć.
Warunki pracy w trakcie kursu powinny być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca ponadto będzie zobowiązany:
1) do ologowania materiałów szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej oraz oznaczenia miejsca szkolenia –należy umieścić logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , nazwą projektu oraz zapisu o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

2) do prowadzenia dziennika zajęć,
3) do przygotowania list odbioru materiałów szkoleniowych, list obecności, list odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz list odbioru cateringu, zwrotu kosztów dojazdu,
4) wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu,
5) podpisania ze Zleceniodawcą umowy o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika kursu,
6) przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu kursu (protokolarnie) :
– oryginałów list obecności,
– kserokopii dziennika zajęć,
– listy potwierdzającej korzystanie uczestników szkolenia z cateringu,
– listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia oraz listy odbioru zwrotu kosztów dojazdu,
– kserokopii wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
– listy odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia/rejestr wydanych zaświadczeń .
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sierpień / wrzesień 2013r.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny oferty: tak
5. Należy podać cenę netto i brutto warsztatów .
6. Do oferty należy dołączyć:
– kopia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę  wykonawcy,
– oświadczenie o posiadanym zapleczu kadrowym odpowiednim dla grupy docelowej określonej w zapytaniu,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym tj. PCPR Brzozów,
– szczegółowy program kursu oraz proponowany harmonogram zajęć.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta należy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiatbrzozow.pl , faksem na nr: 13 43 420 45 , lub poczty na adres: PCPR , ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów do dn. 19.08.2013r.

Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach rozstrzygniętego postępowania .Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , zostanie także opublikowana po dokonaniu wyboru oferty na stronie internetowej PCPR.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu